Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMA UYUM SÜRECİ

Yapılan araştırmada görme engelli çocukların topluma uyum sürecine ilişkin olarak öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda görme engelli öğrencisi bulunan okullarda görev yapan öğretmenler ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın amaçları kapsamında öğretmenlerin görüşlerinin belirlemek amacıyla yöntem olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında görme engelli bireylere eğitim veren okullarda görev yapan 25 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Görev yapılan okulda görme engelli öğrencinin aktif olarak eğitim görmesi, ölçüt olarak belirlenmiştir. Çalışmada, öğretmenlerin görme engelli çocukların topluma uyum sürecinde öğretmenin yerini saptamaya yönelik olarak araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Geliştirilen form aracılığı ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin görme engelli bireylerin topluma uyum sürecinde eksikliklerin varlığına vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Bu eksikliklerin eğitim süreçlerinin planlanması, uygulanması ve hayat boyu öğrenme süreçleri şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada görme engellibireylerin topluma uyum sürecinde meslek edinme ve yeni bir kabiliyet kazanmada eksikliklerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak görme engelli çocukların topluma uyum sürecinde okul yönetimlerinin ve öğretmenlerinin daha etkin olabilmesi için hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri gerektiği önerilmiştir.Keywords
Görme Engelli Çocuk, Toplum, Uyum SüreciReferences

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri