Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS, THE PROCESS OF ADAPTATION TO THE SOCIETY OF THE CHILDREN WITH VISUALLY DISABILITY
(ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMA UYUM SÜRECİ )

Author : ÖZKAN KAYA  HALİL YALNIZ, MUSTAFA BAYDEMİR, MURAT KAYNARCA, AHMET TUĞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 57 - 70
Cite : ÖZKAN KAYA HALİL YALNIZ, MUSTAFA BAYDEMİR, MURAT KAYNARCA, AHMET TUĞ, (2022). ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS, THE PROCESS OF ADAPTATION TO THE SOCIETY OF THE CHILDREN WITH VISUALLY DISABILITY. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 21, p. 57 - 70. Doi: 10.51293/socrates.317.
    


Summary

In this study, it was aimed to determine the opinions of teachers about the adaptation process of visually impaired children to society. For this purpose, interviews were conducted with teachers working in schools with visually impaired students. Qualitative research method was preferred as the method in order to determine the opinions of the teachers within the scope of the research purposes. The study group of the research consists of 25 teachers working in schools providing education to visually impaired individuals in the 2021-2022 academic year. The teachers in the study group were determined by the criterion sampling method, one of the purposive sampling methods. The active education of the visually impaired student in the school where he was assigned was determined as a criterion. In the study, a semi-structured interview form developed by the researcher by taking expert opinion was used in order to determine the place of the teacher in the adaptation process of visually impaired children to society. The data collected through the developed form were analyzed by content analysis method. In the study, it was determined that teachers emphasized the existence of deficiencies in the adaptation process of visually impaired individuals to society. It has been determined that these deficiencies are listed as the planning and implementation of educational processes and lifelong learning processes. In addition, in the study, it was concluded that visually impaired individuals have deficiencies in acquiring a profession and gaining a new ability in the process of adaptation to society. As a result, it has been suggested that school administrators and teachers should be supported with in-service training in order to be more effective in the adaptation process of visually impaired children to society.Keywords
Visually Impaired Child, Society, Adaptation Process

Abstract

Yapılan araştırmada görme engelli çocukların topluma uyum sürecine ilişkin olarak öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda görme engelli öğrencisi bulunan okullarda görev yapan öğretmenler ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın amaçları kapsamında öğretmenlerin görüşlerinin belirlemek amacıyla yöntem olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında görme engelli bireylere eğitim veren okullarda görev yapan 25 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Görev yapılan okulda görme engelli öğrencinin aktif olarak eğitim görmesi, ölçüt olarak belirlenmiştir. Çalışmada, öğretmenlerin görme engelli çocukların topluma uyum sürecinde öğretmenin yerini saptamaya yönelik olarak araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Geliştirilen form aracılığı ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin görme engelli bireylerin topluma uyum sürecinde eksikliklerin varlığına vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Bu eksikliklerin eğitim süreçlerinin planlanması, uygulanması ve hayat boyu öğrenme süreçleri şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada görme engellibireylerin topluma uyum sürecinde meslek edinme ve yeni bir kabiliyet kazanmada eksikliklerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak görme engelli çocukların topluma uyum sürecinde okul yönetimlerinin ve öğretmenlerinin daha etkin olabilmesi için hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri gerektiği önerilmiştir.Keywords
Görme Engelli Çocuk, Toplum, Uyum Süreci

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri