Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INSTITUTIONALIZATION AND SECOND GENERATION EFFECTS ON FAMILY BUSINESSES
(AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE İKİNCİ KUŞAK ETKİSİ )

Author : Özgür IŞIK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 7 - 17
Cite : Özgür IŞIK , (2022). INSTITUTIONALIZATION AND SECOND GENERATION EFFECTS ON FAMILY BUSINESSES. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 21, p. 7 - 17. Doi: 10.51293/socrates.327.
    


Summary

Family businesses constitute the majority of the Turkish economy. Family businesses face the danger of extinction as they pass from the founding generation to the next generations. Therefore, family business managers must have the foresight to see the importance of institutionalization and the future of the company. In this study, it is aimed to investigate the institutionalization in family businesses and the effect of the second generation on this process. The study was planned as an empirical study. Questionnaire method was used as data collection tool in the study. Reliable and valid survey questions consist of two parts. The first part contains demographic characters, the second part contains information about the second generation. It was desired to reach 425 volunteers operating in the food and construction sector in Konya. 204 participants volunteered for the study. 202 questionnaires were included in the study, and the response rate was 53%. Initially, a pilot study was carried out with 30 volunteers. ANOVA test was applied to test the Homogeneity of Variances (Levene Statistics). In the sub-dimensions of institutionalization, the post-hoc test was applied to see the difference, since only the consistency sub-dimension was smaller than 0.05. In this study, it has been revealed that with the participation of the second generation in the business, businesses need structural arrangements for their transition to professional management and institutionalization. In the process of transferring from the first generation to the second generation, it has been determined that there is a need for patience and for the second generation to complete their individual development. As a result, it can be said that in order for family companies to survive, it is necessary to attach importance to institutionalization and to transfer experience to the second generation.Keywords
Institutionalization, Family Businesses, Second generation, Professionalization

Abstract

Aile şirketleri Türk ekonomisinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Aile şirketleri, kurucu nesilden sonraki nesillere geçtikçe yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, aile şirketi yöneticilerinin kurumsallaşmanın önemini ve şirketin geleceğini görebilecek öngörüye sahip olmalıdır. Bu araştırmada, aile işletmelerinde kurumsallaşma ve bu sürece ikinci kuşağın etkisi araştırılmak amaçlanmıştır. Çalışma, ampirik nitelikte bir çalışma olarak planlandı. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanıldı. Güvenilir ve geçerli olan anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik karakterleri, ikinci bölüm ikinci kuşakla ilgili bilgileri içermektedir. Konya ilinde gıda ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 425 gönüllüye ulaşılmak istenmiştir. Çalışmaya 204 katılımcı gönüllü olmuştur. Çalışmaya 202 anket dahil edilmiş olup, geri dönüş oranı %53 olarak gerçekleşmiştir. Başlangıçta 30 gönüllü ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Varyansların Homojenliğini (Levene Statistics) test etmek için ANOVA testi yapılmıştır. Kurumsallaşmanın alt boyutlarında, sadece tutarlılık alt boyutu 0.05’ten küçük olduğu için arada farklılığı görmek için post-hoc testi uygulanmıştır. Bu çalışmada, ikinci neslin işletmeye katılımıyla, işletmelerin profesyonel yönetime geçişi ve kurumsallaşma için yapısal düzenlemelere ihtiyacı duyduğu ortaya çıkmıştır. Birinci nesilden ikinci nesle aktarım sürecinde, sabırlı olmaya ve ikinci neslin bireysel gelişimini tamamlamaya ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, aile şirketlerin ayakta kalabilmeleri için kurumsallaşmaya önem verme ve ikinci nesile tecrübe aktarımı gerektiği söylenebilir.Keywords
Kurumsallaşma, Aile Şirketleri, İkinci nesil, Profesyonelleşme

Advanced Search


Announcements

    Dergimiz www.socratesjournal.org sitesine taşınmıştır.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri